I cookie ci aiutano a fornire in maniera corretta le informazioni di questo sito. Utilizzando le informazione del sito accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.

Nalazišta kod Verone

giacimenti

Oblast gde je smešteno nalazište nalazi se u severo-zapadnom delu oblasti planina  Lessini u provinciji Verona, u blizini sedišta opštine San Pietro Mussolino .
Geološka struktura planina Lessini predstavljena je jednim stenovitim tabularnom prikazom, ispresecanim  dubokim dolinama koji se prema jugu otvara u vidu lepeze utapajuci se prema ravnici Veneta.

Stratigrafska sukcesija planina Lissini sadrži formacije koje su pretežno krečnjačke a delimično imaju i vulkansko poreklo  iz doba koji počinje od gornjeg trijasa  do miocena; detaljnije, u predmetnoj oblasti proučavanja pojavljuju se na površini  karbonatne stene iz doba Jure koje su katkad prekrivene detritusnim eluvijalnim i koluvijalnim pokrivačima koji su se formirali  hemijskom i mehaničkom disgregacijom stene.